Henry James

Henry James När skruven dras åt  (1898)

På en herrgård sitter folk samlade kring en brasa och berättar spökhistorier för varandra. En ung man, Douglas, nämner ett manuskript, skrivet av hans systers guvernant. Alla gäster vill förstås höra den historien, men det skrivna manuskriptet är inlåst med en nyckel och kommer med posten om någon dag. Och när manuskriptet äntligen anländer till herrgården sätter sig gästerna tillrätta och får höra vad som skedde:      

Till godset Bly i England kommer en guvernant, miss Giddens som ska utbilda godsets båda barn, Flora och Miles. Husets herre bor i London, och vill absolut inte bli störd med frågor om barnens väl och ve, det ansvaret lägger han på Giddens. När husets ägare träffar guvernanten blir hon mycket förtjust i honom, men till ingen nytta eftersom han framlever sina dagar annorstädes än på sitt gods.

Rätt snart får guvernanten en förtrogen i hushållerskan, mrs Grose och allt ter sig idylliskt till en början. Men Giddens tror sig se spöken mitt på ljusa dagen, det är en rödhårig förvaltare, mr Quint, och miss Jessel, en av godsets förra guvernanter. Enligt mrs Grose dog de båda en spektakulär död och det eldar på Giddens rädsla för att de båda spökena på något sätt ska röva bort barnen… Det intressanta är att det bara är Giddens som ser vålnaderna, ingen annan. Hennes känslor blir starka inför rädslan, och även inför pojken Miles, som hon på något sätt är förtjust i. 

Det är många starka känslor som ligger och pyser under den finputsade ytan, och det är (alltför?) lätt att dra vissa slutsatser. Till exempel att Giddens kanske undertrycker sina inre önskningar när hon är intresserad av (nästan) alla män och pojkar som förekommer i berättelsen: godsägaren, Miles, spöket mr Quint, som hon både skräms och fascineras av.

Ansvaret för barnen vilar på Giddens allena och det skruvar upp hennes skräck för att de båda vålnaderna smider ondskefull planer för de små, eftersom de umgicks mycket med barnen när de levde. I en scen ser Giddens miss Jessel på andra sidan sjön, och Flora leker för sig själv. Giddens är övertygad om att Flora kan ”se” spöket Jessel och guvernanten blir skrämd och villrådig. Samtidigt tror hon att vålnaderna är i maskopi med barnen, att de små liven inte är så oskuldsfulla som de utger sig för att vara…

Ja, det kan vara Giddens som ser syner som ingen annan ser och diktar upp en historia kring karaktärerna på godset. Barnen tycker att guvernanten är skrämmande och beter sig underligt, och James (1843-1916) point of view-teknik gör att historien berättas av flera romangestalter.

Mycket är skevt och mystiskt i den här berättelsen, det finns ingen fullständig upplösning, eftersom det skrämmande i boken inte bara är övernaturliga väsen, utan även miss Giddens inre förändring, när hon projicerar sina stormiga känslor på omgivningen. Det är förståeligt när James kortroman räknas som den mest analyserade och tvetydiga som skrivits i det engelska språket. James skriver på ett ytterst elegant och raffinerat sätt.

(In English)

Henry James The turn of the screw  (1898)

In a manor house people are gathering in front of a fire, telling ghost stories for one another. A young man, Douglas, mentions a manuscript, written by his sister´s governess. All the guests will of course hear that story, but the manuscript is locked in with a key and will arrive by mail any day. And when the manuscript finally arrives to the house estate, the guests are gathering and get to hear the story:

To the manor house Bly in England, a governess arrives, miss Giddens, who will educate the two children that live in the manor, Flora and Miles. The lord of the house stays in London, and does absolutely not want to be disturbed by matters concerning the children, he puts the responsibility on miss Giddens. When the governess meets the owner of the house she becomes delighted, but to no avail because he lives his days elsewhere than on his estate.  

Pretty soon the governess gets a confidante in the house maid, mrs Grose, and everything seems idyllic for a start. But Giddens is imagining ghosts in the broad daylight, it is a red haired administrator, mr Quint, and miss Jessel, one of the manor´s former governesses. According to mrs Grose, both mr Quint and miss Jessel died spectacular deaths, and it adds fuel to Gidden´s fear that their ghosts somehow will kidnap the children… The interesting thing is that it is only Giddens who sees the ghosts, nobody else. Her feelings become strong when it comes to fear, and also for the boy Miles, who she is somehow charmed by. 

There are many emotions that lie beneath the finely polished surface, and it is (too?) easy to draw certain conclusions. For example that Giddens is perhaps suppressing her inner desires when she is interested in (almost) every male person in the story: the owner of the manor, Miles, the ghost mr Quint, which she is both frightened and fascinated by…

The full responsibility for the children rests on Giddens and that screws up her fright that the ghosts might making plans for the little ones, because they spend much time with the children when they were alive. In a scene Giddens watches miss Jessel on the other side of the lake, and Flora is playing for herself. Giddens is convinced that Flora can see the Jessel ghost and the governess becomes scared and irresolute. At the same time she believes that the ghosts are in collusion with the children, that the small ones are not so innocent as they seem…

Yes, it might be Giddens who sees things that nobody else does, and is making up a story about the characters in the manor. The children think that the governess is frightening and that she is acting in a strange way. James´point of view-technique means that the ghost story is told by several novel characters.

A lot of things are distorted and strange in this story, and there is not a complete solution, the horrifying about the novel is not just the supernatural beings, it is Giddens inner alteration, when she projects her stormy emotions onto her surroundings. It is understandable when the  short novel is considered to be the most analysed and ambiguous written in the English language. James writes in an extremely elegant and refined way. 

Bokrecensioner/reviews Från/from USA

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: