Richard Dawkins

Richard Dawkins Illusionen om Gud  (2007)

Nämn namnet ”Dawkins” och det väcker ofta starka reaktioner hos folk. Det i sig är en anledning att läsa den här boken som främst kritiserar de tre största religionerna: judendomen, kristendomen och islam, och det ur många intressanta synvinklar. I boken behandlas bland annat: Gudshypotesen, religionens rötter, moralens rötter, vad är det för fel med religion, barndom, övergrepp och flykt från religionen etcetera. Jag gör några nedslag eftersom boken är omfattande och inte så lätt att greppa i sin helhet.    

Dawkins (f 1941) nämner varför man blir religiös, och den största anledningen verkar vara att folk ärver tron av sina föräldrar, vilket gör att barn blir itutade en tro med modersmjölken. Tron kan orsaka psykiska besvär, i ett exempel där Dawkins beskriver ett katolskt barn vars vän begår självmord, och enligt katolicismen hamnar man i helvetet efter en sådan handling. 

Religion får inte kritiseras, vi ska alltid ha överseende med andras tro, vad det än innebär, till exempel att kvinnor förtrycks och misshandlas i trons namn. Att religion ofta är förnufts-vidrigt uppmuntras, det är tro det är fråga om, inte vetenskapliga bevis. Ju mer religiositet innebär ofta en lägre toleransnivå gentemot andra människor, till exempel att bland religiösa finns ett stort antal människor som inte accepterar oliktänkande: homosexuella, andra religionstillhörigheter och naturligtvis kvinnorna som ska hållas i strama tyglar!

Varför vara god om det inte finns någon Gud? Det är en relevant fråga. Precis som om tron är det enda som håller fast det humanistiska kittet. Dawkins vill gärna tro att vi är vänliga och behandlar varandra väl även utan religion och så är det ofta naturligtvis. Och, menar han, det kan väl inte vara så att den enda anledningen till att folk är religiösa och uppför sig väl är för att undvika bestraffning från Gud? Vilken befängd tanke…

Det är inte mycket i Bibeln som stämmer rent historie- och tidsmässigt. Dawkins ser Bibeln som skönlitteratur och ingen vägledning eller helig skrift överhuvudtaget. Bibeln innehåller mord, hämndbegär, slaveri, barnoffer… Listan på hemska ingredienser kan göras lång och det är svårt att få ihop bilden av en from människa med texterna som figurerar i Bibeln. Dawkins nämner också flera översättningsfel, bland annat i A N Wilsons biografi om Jesus, där Wilson påpekar att Jesajas hebreiska ord Almah, ung kvinna, översätts till det grekiska ordet för jungfru, parthenos, vilket är ett misstag i översättningen som förändrar hela kontexten i Bibeln. Jungfru Maria var en ung kvinna, och då var alltså inte Jesus född av en oskuld… Ibn Warraq hävdar i artikeln ”Virgins? What virgins” i Free Inquiry (26:1.2006, 45-46) att i Koranen där det står om sjuttiofem jungfrur som utlovas till varje muslimsk martyr som kommer till himlen, är en felöversättning och betyder egentligen ”vita russin av kristallklar genomskinlighet”. Man tänker på de oskyldiga offren i självmord-bombarnas spår och hur extremt farligt det kan gå när människor idag tolkar gamla böcker bokstavligt…

Dawkins får ofta hotbrev från religiösa ledare och människor, främst från USA. Men, om de människorna verkligen hade en upphöjd gudstro, skulle de inte då vara humana som Jesus (som de tror på?) försökte vara, och varför bråka med ateister om de sitter på den enda sanningen, som de tycker sig göra? Det är väl så att alla åsikter ska kritiseras, om det inte är i linje med det religiösa regelverket. Man tänker på inkvisitionen långt tillbaka i tiden, om man inte gick i religionens ledband var man en kättare… Att flera religiösa människor kan utstråla en sådan fientlighet, det är knappast till gagn för dem själva.

Men religionen som tröst då? Dawkins påpekar att religionens påstådda makt att trösta inte gör den sann. Enligt en översköterska han nämner är det många religiösa patienter, vilka ligger för döden, som är ångestfyllda och oroliga. Det är underligt om de verkligen har en tro där livet efter döden är det mest eftersträvansvärda. Dawkins skulle gärna vilja testa detta statistiskt.   

Det förekommer också många komiska anekdoter i boken, ja det blir så när människor kritiserar andra trossatser, när deras egen också innehåller många otroliga och fantasifulla inslag…    

Som ni förstår är det här en oerhört intressant bok och med de få nedslag jag har gjort täcker det bara en ytterst liten del. Dawkins är evolutionsbiolog och jag håller med om den bisarra tanken hur osannolikt det ter sig att en patriarkal Gud finns. Men Dawkins håller ändå ett fönster öppet, det finns en ytterst liten sannolikhet att Gud existerar, men den är endast marginell…

(In English)

Richard Dawkins The delusion of God

Mention ”Dawkins” and the name often raises strong reactions everywhere. That is a good reason to read this book, which mainly criticises the three biggest religions: Judaism, Christianity and Islam, and that from many interesting angles. The book is dealing with: the hypothesis of God, the roots of religion, the roots of morality, what is wrong with religion, childhood, acts of cruelty, and escape from religion among other topics. I bring some of the topics for discussion because the work is comprehensive and not so easy to take hold of as a whole. 

Dawkins (b 1941) mentions why you become religious, and the main reason seem to be that children inherit their belief from their parents, which means that children receive the faith by their mother´s milk. The faith might cause psychical difficulties, in one example Dawkins describes a catholic child who has a friend that commits suicide, and according to Catholicism one end up in hell when taking your own life.

Religion can not be criticised, we will always be indulgent to other people´s belief, no matter what it comes with it, that women are oppressed and abused in the name of faith. That religion often is irrational is something that encourages, it is belief, not scientific evidence. Religiousness often means a lower tolerable level against, for example among religious people there are many who do not accept non-believers, homosexuals, people practising other religions, and of course to keep a tight rein on women!

Why be a good person if God does not exist? This is a relevant question. It is like the faith is the only thing that keeps the humane cement together. Dawkins thinks that we are friendly and treat each other well even without religion, and often it is like that of course. And, he mentions, it can not be that the only reason that we are religious and behaving well is to avoid punishment from God? What a preposterous thought…

There is not much in the Bible that makes sense, according to history and time aspect. Dawkins counts the Bible as fiction, and not like guidance or as a holy text. The Bible contains murder, desire for revenge, slavery, child victims… The list of horrid ingredients in the Bible is long and it is difficult to get the picture of a pious person with the texts that appears in that book. Dawkins mentions several translation errors, among others in A N Wilson´s biography of Jesus, where Wilson points out that Jesaja´s Hebrew word Almah which means young woman, is translated to the Greek word for virgin, parthenos, which is a huge mistake in the translation and changes the whole context in the Bible. Mary was a young woman and Jesus was not born by a virgin… Ibn Warraq claims in the article ”Virgins? What virgins?” in Free Inquiry (26:1.2006, 45-46), that in the Koran there it says about seventy five virgins who will be given to every Muslim Marty who comes to heaven, is a translation error, and it really means, ”white raisins of crystal-clear transparency.” You think about the victims in the suicide bombers trace, and how extremely dangerous it can be when people today interpret the Koran in a literal sense.

Dawkins often receive threatening letters from religious leaders and other people, especially from the United States. But, if these people really had a sublim deep faith would not they be humane like Jesus (that they believe in?) tried to be, and why fight verbally with atheists if they have the only truth? But it might be that every different opinion should be criticised, if it is not in the line with the religious rules. You think about the Inquisition, if you did not obey the religious rules you were a heretic… That religious people can radiate such hostility is not any advantage for them.

But is religion comforting then? Dawkins points out that the religious alleged power of comforting does not make it true. Dawkins mentions a head nurse who are observing religious patients on their death bed, and many of them are worried and feel anxiety. My mother too has witnessed the same behaviour, when she worked as a nurse. It is a strange attitude when they have a high belief where life after death is the most desirable. Dawkins writes that he would like to try this statistically. 

There are also many comical anecdotes in the book, what happens when people are criticising other beliefs, when their own faith contains many unbelievable and imaginary elements…   

As you can see this is an extremely interesting book, and the sections I have talked about just cover up a small part of it. Dawkins is an evolutionary biologist, and I agree with him of the bizarre thought that how unlikely it seems that a patriarchal god exists. But Dawkins still holds a window open, there is a tiny probability that God exists, but it is only marginal…

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: