Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness (2013)

Jag önskar att det vore så enkelt att praktisera mindfulness som det ter sig när buddhistmunken Hanh (1926-2022) berättar om hur det går till. Att man ska vara i andningen och framförallt, att stanna kvar i nuet hela tiden, inte fladdra iväg med sina tankar… Som vi så kallade moderna människor är så bra på. För om vi inte stannar i nuet, var är vi då? Alltid någon annanstans, alltid frånvarande… Inte undra på att folk är glömska, stirriga och tabbar sig, både på jobbet och hemma. Det är också bra att kontrollera sina känslor med hjälp av andningen, man kan stävja både ilska och sorg. Hanh menar att vi ska omfamna vårt lidande, vår rädsla, istället för att leva ut den. Lever vi ut vår rädsla skadar vi andra människor, vi vill straffa dem för att de får oss att lida. Vi lever i en rädslans kultur, och det skapar våld. Författaren menar att om vi håller fast vid vår rädsla under en lång tid, utvecklas den till vrede. Som spiller över på andra. 

Den här boken både lindrar och ger positiv feedback åt en själv, samtidigt som den ger en dåligt samvete inför att kanske inte kunna följa råden som rekommenderas… Det kan upplevas svårt att vara människa idag. Det har alltid varit svårt att leva, men ibland känns det som om det är flera grader mer komplicerat under detta 2000-tal. Långt tillbaka var världen visserligen stor men samhällena små. Då hade alla sina problem, men de kanske löste dem mer gemensamt. Om det inte slutade med krig förstås… Nu är individen utkastad i ett samhälle man ofta inte förstår. Vi lever i ett globalt samhälle, inte bara våra inbördes problem är synliga för oss, utan hela världens, som en enda länk. Sammanflätade. Men det globala har också gjort att vi kan sympatisera mer med människor i olika delar av världen, kunskapen om andra kulturer. Till exempel att läsa en bok som skrivits av en buddhistmunk. Och att bli inspirerad… 

(In English)

Thich Nhat Hanh Be free from your fear through mindfulness (2013)

I wish it could be so simple to practice mindfulness as described when the Buddhist monk Hanh (1926-2022) tells about it. That you should be in the breathing, and above all, to stay in present all the time, not flit away with your thoughts. We, so called modern people are very good at that behaviour… Because if we do not stay in the present, where are we then? Always somewhere else, always absent… No wonder that people are absent-mindedness, confused and make mistakes, both at work and at home. It is also good to control your feelings through breathing, one can restrain both anger and grief. Hanh means that we should embrace our suffering, our fear instead of give full expression to it. If we give full expression to our fear we harm other people, we want to punish them because they make us suffering. We live in a culture of fear, and it creates violence. The author means that if we keep to our fear during a long time, it will develop into anger. That fear will drop over to other people. 

This book both soothes and gives positive feedback to yourself, and at the same time it gives you a bad conscience of the difficulty to follow the advice that are recommended… It can feel difficult to be a human being today. It has always been difficult to be alive, but sometimes it feels that it is several degrees more complicated during the 2000s. Way back in time the world was still big but the communities were smaller. Then humans had their problems but maybe they solved them together. If it did not ended in war of course… Now the individual is thrown out in a society one do not often understand. We are living in a global world, not just our personal problems are visible to us, the whole worlds instead, like a common link. Intertwined. But the global thing has made us sympathise more with people in different parts of the world, knowledge of other cultures. For example to read a book written by a Buddhist monk. And to be inspired…

Bokrecensioner/reviews Från/from Vietnam

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: