Jeanette Winterson – 1

Jeanette Winterson Why be happy when you could be normal?  (2011)

Jag älskar Winterson (f 1959), och den här boken stödjer bara tesen att hon lever som hon lär. Under hela hennes uppväxt, som var minst sagt jobbig, hade hon böcker som tröst och stöd. Och tack vare böckerna färgades hon av texterna från bland annat Virginia Woolf, T S Eliot, Thomas Hardy, Chaucer, och hela litteraturhistoriens giganter.

Winterson adopteras 1960 och hamnar hos ett gift, barnlöst par i Accrington som tillhör Elim Pentecostal Church. Då kan man tro att Jeanette hamnat ”i den bästa av världar”, väl omhändertagen men… Nästan varje kväll tillbringar de i kyrkans sociala sfär, och, konstaterar författaren, det är en stark gemenskap som binder samman dessa människor. Igenkännande, som en stor famn att klamra sig fast vid. Så länge man anpassar sig till gruppen och dess regler… En av moderns indoktrinerande egenheter är att alltid citera bibelcitat i livets alla skeden. Då hon blir arg på Jeanette heter det ”the devil led us to the wrong crib”, eller så blir hon utelåst, får sitta och sova på bron hela natten även om det är kyligt ute. Modern slår henne också, när hennes beteende inte är önskvärt. 

I hennes tidigare bok Oranges are not the only fruit (1985) skriver Winterson också om sin uppväxt på ett komiskt och underhållande sätt, i den här romanen har vi den mer nakna och realistiska versionen, även den med humor dock! Det refereras till Oranges… i boken och sanningen visar sig. Hon begår ett ”brott” enligt kyrkan och blir straffad på ett makabert sätt. Då får man se religionens rätta ansikte, följ reglerna annars…

Vid 16 års ålder lämnar Winterson hemmet, jobbar på eftermiddagarna och sover i en gammal bil, när hon inte går i skolan.Vad som slår mig är att hon är så driven och ambitiös. Trots de yttre omständigheterna, eller tack vare dem? strävar hon hela tiden bort och uppåt. Det finns något opreciserat bortom den lilla engelska byn, där de flesta lever samma sorts inrutade liv. 

Trots att den här boken är en biografi är den inte invirad enbart i författarens leverne. Den vidareutvecklar sig till en eloge till människan som vill vidare, eller uttryckt som, ”what I want does exist if I dare to find it…” (Winterson 2012:21). Litteraturen (från A-Z!) får närmast en sakral betydelse, att läsa Shakespeare är lika nödvändigt som att klä sig varje morgon. Hon ser högt ställda texter som andlighet i sin förfinade form. Och precis så är det. Winterson är en författare som grundligt har läst, analyserat och tagit till sig prosa och poesi på ett sådant sätt att det har förändrat hennes liv, tagit plats och låtit den ingripa och forma hennes framtid till någonting extraordinärt och kreativt. 

Det första jag tänkte när jag började läsa den här boken var att jag måste läsa den igen. För att känna den där smittande känslan när hon träder in i böckernas värld och att det håller henne uppe och undan destruktiviteten i det halv-trasiga livet där hon befinner sig… 

(In English)

Jeanette Winterson Why be happy when you could be normal? (2011)

I love Winterson, (b 1959) and this book just supports the thesis that she practices what she preaches. During all her upbringing, that was tough to say the least, she had literature as comfort and support. And thanks to the books she was coloured of the texts from among others Virginia Woolf, T S Eliot, Thomas Hardy, Chaucer, and other stars of the literature scene. 

Winterson was adopted in 1960, and she ends up with a married, childless couple in Accrington, that practise the faith of the Elim Pentecostal Church. Then one might believe that she ends up ”in the best of worlds” well taken care of but… Almost every evening they spend in the social atmosphere of the church, and, the author certifies, it is a strong feeling of solidarity which connects all these people. A smile of recognition, like a big hug to hang on to. As long as you adjust to the group and live by their rules… One of the mother´s indoctrinating peculiarities is to pick quotations from the Bible in all stages of life. When she gets angry on Jeanette it sounds like ”the devil led us to the wrong crib.” or she gets locked out, she has to sit and sleep on the steps, even it is chilly outside. The mother also beats her when the girl´s behaviour is not acceptable. 

In her previous book Oranges are not the only fruit (1985) Winterson also writes about her childhood in a comic and entertaining way, in this novel we have the more naked and realistic version, not without humour though! She is referring to Oranges… in this book and the truth appears. She commits a so called ”crime” according to the church, and she gets punished in the most macabre way. Then you get so see the true face of religion, follow the rules otherwise…   

At the age of 16 Winterson is leaving home, is working in the afternoons and sleeping in an old car, when she is not attending school. What strikes me is that she is so motivated and ambitious. Despite the external conditions, or thanks to them? she struggles all the time away and upwards. There is something not clarified beyond the small English village, where most people lead the same sort of humdrum existence.   

Despite the fact that this is a biography, it is not just entwined in the life of the author. It develops into a praise to the to human beings who want to go further in life, or expressed like this: ”what I want does exist if I dare to find it…” (Winterson 2012:12)- The literature (from A-Z!) almost gets a sacred meaning, to read Shakespeare is just as important to get dressed every morning. She looks at certain higher, elevated texts like spirituality in a refined form. And it is exactly like that. Winterson is an author who has thoroughly read, analysed and taked in poetry and prose in a way that has transformed her life, taken place and letting it intervene and form her future to something extraordinary and creative.    

The first thing I thought about when reading this book was that I have to reread it. Because to feel that catching feeling when she steps into the world of literature and it keeps her elevated and away from the destructiveness in the tattered life she finds herself…

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: