Thomas Moore

Thomas More  Utopia  (1516)

Satirklassikern Utopia är ursprungligen skriven på latin och publicerad av Thomas Moore (1478-1535), engelsk jurist, författare och lordkansler under Henrik VIII:s period som regent. Boken liknar ett manifest, och består av ett tal hållet av ”den förträfflige Rafael Hythlodaeus, nedtecknat av den frejdade Thomas More, borgare och sheriff i den berömda staden London i Storbritannien” (översättning från latin till svenska av Anders Piltz 2001:27).

I det talet beskrivs folket utoperna som ett folk som inte nyttjar pengar, där det inte existerar några orättvisor, ingen privategendom, och där människor lever i frihet och lycka, genom hårt arbete visserligen och en hög gudfruktighet. Det totala idealsamhället med andra ord.

Som läsare upplever man detta som ett perfekt-på-ytan samhälle, men också att det bästa samhälle också har sina negativa sidor. Var finns den individuella friheten om vi ska arbeta och äga allting tillsammans? Vi behöver inte lida någon nöd, men vi måste hela tiden anpassa oss till varandra, att passa in i gruppen… Men vi kan ofta uträtta mer om vi arbetar tillsammans, så är det nog. 

Moore skriver att utoperna hade sin gud, Mithra, men att samhället kristnades och då insåg befolkningen att Kristus var den rätta vägen. Då måste folket samarbeta. Men detta är en satir, Moore skrev den när samhället blev mer kapitalistiskt, där folk istället för att arbeta med jordbruk drevs till att bli kriminella, där valfriheten var oerhört låg.

Förresten var utopi ett begrepp som More hittade på, det betyder ”ingenstans”, att ett idealsamhälle helt enkelt inte existerar. Troligen var denna bok också en stark kritik mot 1500-talets England. 

(In English)

Thomas More  Utopia  (1516)

The satire classic Utopia, originally written in latin and published by Thomas Moore (1478-1535), English lawyer, author and lord chancellor during Henry VIII reign. The book is like a manifesto, and contains a speech by ”the excellent Rafael Hythlodaeus, written down by the renowned Thomas More, burgher and sheriff in the famous town London in Great Britain” (translation from latin to Swedish by Anders Piltz 2001:27).

In the speech the citizens utopians are described as people who are not using money, it does not exist any unfairness, no private property, and where people are living in freedom and happiness, indeed through hard work and a high piety. The total ideal society with other words. 

As a reader you experience this society as a perfect-on-the-surface society, but also the best of societies has its flaws. Where is the individual freedom if we are going to work and own everything together? We do not suffer any necessities, but we need to adjust to each other all the time, to fit in the group… But we can often achieve more if we work together, that is probably the way it is. 

Moore writes that the utopians had their god, Mithra, but when the society was Christianized then the citizens realised that Christ was the right way. Then the people must cooperate. But this is a satire, Moore wrote this when society became more capitalistic, where people instead of working with farming were driven into criminality, there the freedom of choice was extremely low.

By the way, Utopia was a concept that More invented, it means ”Nowhere”, that an ideal society simply does not exist. Probably this book was also a strong critique of 16th century England.

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: