Gunilla Gerland

Gunilla Gerland  En riktig människa  (1999)

Det här är en bok som ofta används av läkare och lärare som jobbar med ungdomar som har diagnoser inom autism spektrum. Gerland (f 1963) är den första kvinnan i Sverige som från ett närgånget inifrånperspektiv beskriver hur det är att leva med hög-fungerande autism. Idag har hon ett företag, Pavus Utbildning AB. Hon skriver böcker om autism, har föreläsningar och anordnar utbildningar. 

Gerland skriver om sig själv som barn (och senare vuxen), om sin autism och hur hon fungerar helt annorlunda än andra. Hon sorterar alla händelser, känslor och stämningar i hjärnan i åtskilda fack, och då applicerar hon det också på verkligheten. Som barn ser hon olika färger för olika känslor, hon förstår bara ett konkret och exakt språk, hennes utbrott är ren panik för att ingen förstår hennes situation, hon hör ej när någon ropar när hon är sysselsatt med något men viskningar hör hon däremot, de har en nyckel in till henne…

Gerland är extremt ljudkänslig, speciellt för motorfordon, då det känns som om kroppen exploderar och delar på sig. Klassrumsljud är besvärliga, då koncentrationen trasas sönder hela tiden. Hon har ingen drivkraft och tävlingsinstinkt som barn, konkurrerar inte med andra flickor, har svårt att visa sina känslor, är ofta oberörd även om känslorna fortfarande finns inombords… 

När hon som vuxen har relationer med män är hon som en kameleont, tar efter andra kvinnors egenskaper, känslor och gester. Det gör att hennes förhållanden inte blir långvariga, rent av destruktiva då hon vill känna sig som en ”riktig människa” och då har hon kärleksrelationer med vem som helst.

Gerland påvisar hur viktigt det är med kunskap om diagnoser, att det som finns inom vissa av oss bryter mot normen i ett samhälle där människor ska vara likartade. Det gör ont att läsa om hennes instabila familj, där båda föräldrarna är alkoholister, modern och fadern misshandlar varandra i ett dåligt äktenskap. Både i skolan och av flera vuxna (även sina pojkvänner) blir hon mobbad. På något sätt kan de aldrig ens tänka tanken att det kan finnas människor som är annorlunda och inte kan rå över det själva. Eller som hon själv skriver, att hon tyckte att det var omgivningen som var annorlunda, inte hon själv. När hon växte upp var det ingen som förstod henne, och i samhället av idag uppmärksammas olika diagnoser, men det är fortfarande det normgivande uppträdandet som sätts i främsta rummet. 

(In English)

Gunilla Gerland  A real Person  (1999)

This is a book that are often used by doctors and teachers that work with youngsters who has diagnoses within the autism spectra. Gerland (b 1963) is the first woman in Sweden which on a close-up inside perspective describes what is it like to live with high-functioning autism. Today she has a company, Pavus Education AB. She writes books about autism, hold lectures, organise education courses. 

Gerland writes about herself as a child (and later as a grown up) about her autism and how she functions totally different than other people. She sorts all the events, feelings and moods in the brain into separate small compartments, and then she also applies it to reality. As a child she sees different colours för different feelings, she just understands a concrete and exact language, and her outbreaks are pure panic because no one understands her situation, and she can not hear when people are calling for her when she is occupied with something, but she hears whispers because they have their own key into her mind…

Gerland is extremely sensitive for sounds, especially motor vehicles, then it feels like her body is exploding and falling apart in pieces. Sounds in the class room are difficult, her concentration falls apart all the time. She does not have any driving force and competition instinct as a child, and does not compete with other girls. She has a difficulty of showing off feelings, she is often unaffected even if the feelings are still on the inside…

When she as an adult has relationships with men, she is like a chameleon, she takes on other womens´ traits, feelings and gestures. It makes her relationships not last for long, and become utterly destructive when she wants to feel like a ”real person,” then she has love relations with anybody.

Gerland demonstrates the importance of knowledge about diagnoses, that what exists within some of us violates the norm in a society where people should be similar. It hurts to read about her unstable family, where both her parents are alcoholics, and her mother and father maltreat each other in a bad marriage. Both at school and by several grown ups she gets bullied. In some way they can never even consider the thought that there are people who are different, and that they can not do anything about it. Or, as she writes herself, that she thought it was the other people whom were different, not herself. When she grew up it was nobody who understood her, and in the society of today diagnoses are noticed, but it is still the normative behaviours that are put in the forefront. 

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: