Liane Holliday Willey – 2

Liane Holliday Willey  Safety Skills for Asperger Women  (2012)

Den australiske psykologen/autism-forskaren Tony Attwood skriver i förordet att ibland kan flickor/kvinnor med AS bli utnyttjade, socialt av kvinnliga vänner och sexuellt av män. De är ofta sköra på olika sätt och behöver ofta någon som kan föra deras sociala talan. Flickor med AS kan också kamouflera sig vilka de verkligen är och känner. Attwood beskriver skillnaden mellan tjejer och killar vad gäller AS, att killar ofta är klumpiga och omogna, flickor kan bli tysta i skolan men hemma är de en helt annan person. Flickor med AS kan imitera kroppsspråk, gester, uttal hos så kallade normala flickor, och en del flickor flyr verkligheten in i fantasin, kanske till en fantasy-värld (böcker, spel) med mytologi, häxor, magiker. 

Willey (f 1959) (se tidigare bok av henne i den här bloggen!) skriver om problem och tips på lösningar till dessa problem för flickor med AS inom dessa områden bland annat: relationer, att hålla ihop själ och kropp, förstörda sinnesstämningar, tips för resor, leva livet enkelt?

Författaren har varit godtrogen och blivit både sviken av så kallade vänner och råkat ut för övergrepp. Relationer är ofta ett dilemma för folk med AS. antingen är de inte så intresserade av andra, eller så blir det för intensivt. Willey hade bulimi i tonåren, använde marijuana på college för att känna sig normal, och ägnade sig åt riskabla aktiviteter utan att tänka på följderna. Alla olika slags böcker jag läser om autism utvecklar bilden av syndromet, det växer och liknar en stor karta med små öar som poppar upp då och då…

”Jag tror att aspies har ett sjätte sinne som låter dem vara mottagliga och som kompenserar för vår brist på socialt sinne. Ungefär som en blind person tenderar att ha bättre hörsel än genomsnittet som hjälper dem att kompensera för ett förlorat sinne. Varje gång min magkänsla vill säga något försöker jag lyssna. År av erfarenhet har lärt mig att när jag ignorerar min inre röst tysta viskningar kommer jag att ångra mig. Tills jag trodde på mitt sjätte sinne ignorerade jag viskningen som sa åt mig att springa, eller skrika, eller söka mig bort från en förövare eller hemsk situation, men när jag lärde mig att bli mottaglig och  respektera det sjätte sinnet, undvek jag oftare de situationerna. Det är en så stark känsla att veta att även om jag kanske saknar den neurotypiska betydelsen av ordet ”social” kan jag ta del av en vision och sensorisk upplevelse som få andra kan” 

(In English)

Liane Holliday Willey  Safety Skills for Asperger Women  (2012)

The Australian psychologist/autism researcher Tony Attwood is writing in the foreword that sometimes can girls/women with AS be exploited, socially by female friends and sexually by men. They are often fragile in some ways and often need someone who can speak for them socially. Girls with AS can camouflage who they really are and feel. Atwood describes the difference between girls and boys regarding AS: boys are often clumsy and immature, girls might be silent at school but at home they are a different person. Girls with AS can imitate body language, gestures, pronunciation of so called normal girls, and some of them might escape reality into an imaginary world, maybe a fantasy world (books, tv-games, computer games) with mythology, witches, magicians.

Willey (b 1959) (see previous book by her in this blog!) writes about problems and tips on solutions where girls with AS can meet in these different areas among others: relations, keeping soul and body together, mood marauders, tips when traveling, living the life easy? 

The author has been gullible and been let down by so called friends, and she has also been raped. Relations is often a dilemma for AS people, either they are not so interested in people or the relationship gets too intensive. Willey had bulimia in her teens, used marihuana in college to feel normal, and devoted herself at risky activities without thinking about the consequences. All the different books I read about autism, develops the picture of the syndrome, it grows and expands into a large map with islands popping up every now and then…

”I believe that Aspies have a sixth sense that lets them tune into something that compensates for our lack of social sense. Sort of like a blind person tends to have better than average hearing to help them compensate for a lost sense. Every time I hear my gut telling me something, I try to listen. Years of experience have taught me that when I ignore even the quiet whispers of my inner voice, I will live to regret it. Until I believed in my sixth sense, I would ignore the whisper telling me to run, or scream, or ferret away from an abuser or awful situation, but when I learned to tune in and respect the sixth sense, my painful situations were avoided more often. It’s such a powerful feeling to know that while I may lack the neurotypical sense of the word ”social” I can tap into a vision and sensory experience that few others can”

Bokrecensioner/reviews Från/from USA

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: