Sarah Perry

Sarah Perry  Ormen i Essex  (2016)

Den förmögna änkan Cora Seaborne, hennes besynnerliga son Francis, och vännen Martha lämnar London för Colchester i Essex, då Cora är fascinerad av en legend från 1600-talet om en havsorm som sägs ha återvänt. Den gifte kyrkoherden i Aldwinter, William Ransome, är Coras motsats, men som läsare förstår man att allt inte är svart eller vitt, eftersom Will läser Charles Darwin i smyg… De förändringar som sker, både inre och yttre, är förorsakade av ormen, tror ortsborna, och den smygande skräcken och fascinationen är otroligt fängslande skrivet. Läsaren dras in i landskapet som är både kargt och ömt, med mossmarker, ekar, anade skepnader i vattnet, snålblåsten, det våta gräset, de leriga åkrarna, men ack så vackert!

Den här romanen har allting, mest handlar det om vänskap över alla gränser, starka kvinnor, religion, vetenskap, mysterier, landskapet… Perry (f 1979) gjuter liv i sina karaktärer, de finns och de andas, människan 1893 är också en framtidsmänniska. Kvinnorna är olika, Cora är änka och äntligen fri efter sitt horribla äktenskap, hennes intressen är vetenskap och legender, Martha är socialrealist, kämpar för jobb och bättre bostäder till arbetarklassen. Hemarbetande Stella, Wills fru, är älskad av man och barn, trots svår sjukdom är hon tacksam. Luke Garrett är en framstående kirurg, som vill bryta ny mark inom läkarvetenskapen. Coras son Francis är säregen, lever i sin egen värld och skulle i vår tid troligen bli diagnosticerad med autism, men i slutet av 1800-talet i England, i den här romanen har han en roll, han passar ändå in bland de andra karaktärerna, alla kan vara precis som de är. Det finns acceptans även om de har olika åsikter och synsätt. 

En befriande roman, som är skriven av en otroligt begåvad författare. Perry är född i en strikt religiös familj utan tv och moderna kläder. Bibeln var den bok som lästes mest under Perrys uppväxt, och bland annat klassiker som Shakespeare, systrarna Brontë, Thomas Hardy, Dickens, vilket naturligtvis haft ett inflytande hur hon uttrycker sig textmässigt. Det är en svindlande historisk roman, men som ändå upplevs som samtida på många sätt då karaktärernas känslor skiftar både vad gäller kärlek och andra livsvägar. Realism, mysterier, gemenskap, och starka känslor att vilja vara tillsammans trots hinder…

(In English)

Sarah Perry  The Essex Serpent   (2016)

The wealthy widow Cora Seaborne, her eccentric son Francis, and her friend Martha leave London for Colchester in Essex, when Cora is interested in a legend from the 1600s about a sea serpent who is told to have returned. The married vicar in Aldwinter, William Ransome, is Coras contrast, but as a reader you understand that everything is not black or white, because Will is reading Darwin on the sly… The changes that happens, both inner and outer, are caused by the serpent, so the villagers believe, and the insidious fright and fascination are incredibly captivating written, The reader is drawn into the landscape which is both barren and tender, with fields with moss, oaks, surmised guises in the water, biting wind, the wet grass, the muddy fields, but oh so beautiful!

This novel has everything, mostly it deals with friendship across all frontiers, strong women, religion, science, mysteries, the landscape… Perry (b 1979), revitalises her characters, they live and they breathe, the human of 1893 is also a future human being. The women are different, Cora is a widow and finally free after her horrible marriage, and she is interested in science and legends. Martha is a social realist, struggling for work and better housing conditions for the working class. Working in the home Stella, Will´s wife, is loved by her husband and children, despite severe sickness she is grateful. Luke Garrett is an eminent surgeon, who wants to break new ground within the medical field. Cora´s son Francis is peculiar, living in his own world and should in our time probably be diagnosed with autism, but at the end of the 1800s in England, in this novel he has a part, he still fits in among the other characters, all can be exactly as they are. There is an acceptance although they have different opinions and way of outlook. 

A liberating novel, which is written by an incredibly gifted author. Perry is born in a strict, religious family without television, and modern clothes. The Bible was the book that was mostly read during Perry´s upbringing, and among other classics like Shakespeare, the Brontë sisters, Thomas Hardy, Dickens, which of course has had an influence how she expresses herself in her writing. It is a tremendous historical novel, but yet is experienced as a contemporary in many ways, when the character´s feelings changes, regarding love and other paths in life. Realism, mysteries, spirit of community, and strong feelings of wanting to be together despite obstacles…

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: